Leipnitz, Ligia Tlaija, Centro Universitario Metodista- IPA, Brasil